Pārlekt uz galveno saturu

IZCELSMES SERTIFIKĀTI

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsniedz Izcelsmes sertifikātus (Certificate of Origin).

Izcelsmes sertifikāts var būt:

  • par pamatu, lai piemērotu muitas tarifus un tirdzniecības politikas pasākumus, piemēram, antidempinga pasākumus, kvantitatīvos ierobežojumus, tarifu kvotas;
  • iekļauts akreditīva noformēšanai nepieciešamo dokumentu sarakstā; 
  • nepieciešams preču saņēmējam citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai ārpus Eiropas Savienības utml.

Preču izcelsmes noteikšanu un izcelsmes sertifikātu izsniegšanu reglamentē normatīvie akti:

  • Latvijas Republikas Muitas likums (12.pants) Vairāk informācijas..
  • 22.11.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr.736 „Nepreferenciālas preču izcelsmes sertifikātu izsniegšanas un izsniegto sertifikātu pārbaudes kārtība" Vairāk informācijas...

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsniedz izcelsmes sertifikātus, ja preču izcelsme tiek noteikta saskaņā ar:   

  • EK  Regulas 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem 31.-36. pantu un 22-01. pielikuma prasībām Vairāk informācijas… 

Izcelsmes noteikumu piemērošanai izmantotais kombinētās nomenklatūras kods ir atrodams KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULĀ (ES) Nr. 1101/2014 (2014. GADA 16. oktobris), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu  Vairāk informācijas.

 

SERTIFIKĀTU SAŅEMŠANA:

Izcelsmes sertifikātu var saņemt precēm, kuru izcelsme ir zināma pieprasītajam un kuru var dokumentāli pierādīt.

Izcelsmes sertifikāta saņemšanai ir jāaizpilda un jāiesniedz LTRK:

Pēc kompetento amatpersonu pieprasījuma ir jāiesniedz jebkura papildus informācija un apliecinoši dokumenti, kurus var pieprasīt izcelsmes sertifikāta izsniegšanai!

Iesniegtie pieteikumi tiek izskatīti iesniegšanas dienā (rindas kārtībā), un izcelsmes sertifikāts tiek izsniegts uzreiz. Ja iesniegtie dokumenti nesatur visu nepieciešamo informāciju vai ir nepieciešama padziļināta izpēte, lēmums izsniegt izcelsmes sertifikātu tiek pieņemts 14 darba dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas.