Pārlekt uz galveno saturu

Force majeure izziņa

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsniedz Force Majeure izziņas. 

Force Majeure Definīcija: ārkārtēji nenovēršami apstākļi, kuru dēļ nav iespējams pildīt līgumsaistības, kā rezultātā viens līgumpartneris rada zaudējumus otram. Juridiskajā praksē Force Majeure jēdziens nav stingri formulēts, tie varētu būt: kari, revolūcijas, streiki, zemestrīces u. c.

Par Force Majeure izziņu izsniegšanu:
 
Izziņa tiek izsniegta pamatojoties uz rakstisku iesniegumu, kurā argumentēti un balstoties uz iesniedzēja rīcībā esošiem pierādījumiem brīvā formā nepieciešams pamatot nepārvaramas varas (Force Majeure) apstākļu iestāšanās faktu, norādot laika periodu (sākums obligāti, beigas, ja uz iesnieguma brīdi tas zināms) un tos iemeslus, kāpēc būtu pamats uzskatīt, ka ir iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kuru dēļ nav iespējams pildīt konkrētās līgumsaistības.
 
Lai process būtu operatīvs, iesniegumu var sūtīt e-pastā un tā oriģinālu iesniegt pēc tam.
Iesniegumam jāpievieno visi tie pierādījumi, kas pamato nepārvaramas varas apstākļu ietekmi uz konkrētajām saistībām, kuras Jūs nevariet izpildīt, kā arī tā līguma (vai saistību apliecinošā dokumenta) apstiprināta kopija, kura ietvaros tiek lūgts konstatēt šo force majeure apstākļu iestāšanos.
 
Parasti līguma noteikumos ir iekļauta atsauce uz nepārvaramu varu ar sarakstu ar notikumiem, kādus puses uzskata par nepārvaramu varu, kā arī nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās tiesiskās sekas. Ja sarakstā tiek iekļauti tādi notikumi kā epidēmijas, veselības aprūpes ārkārtas situācijas, valsts iestāžu rīcība, tas pastiprina tās puses pozīciju, kas atsaucas uz nepārvaramu varu, bet tai tik un tā jāpierāda, ka, piemēram, koronavīruss vai tā apkarošanas līdzekļi (robežu slēgšana, ceļojumu aizliegumi un citi valsts iestāžu veiktie pasākumi) tiešām ir nepārvarama vara.
 
Netiek izsniegtas vispārināta veida izziņas (piemēram, par to, ka valstī ir krīze). Izziņas tiek izsniegtas individualizēti, izvērtējot katru konkrēto gadījumu un iespējas pildīt līgumiskās saistības. 
Par nepārvaramas varas apstākļiem tiek atzīti tikai tādi notikumi, kas konkrēto saistību izpildi padara ne tikai apgrūtinošu, bet pilnībā neiespējamu. Situācijās, kad pēc būtības ir iespējams izpildīt saistības, bet to darīt ir kļuvis grūtāk / dārgāk, piemēram, jo jāsameklē alternatīvi maršruti, lai izvairītos no slēgtajiem reģioniem, apstākļi tiks kvalificēti kā “grūtības” un ir jāuzņemas sekas.
 
Līgumos bieži tiek iekļauts nosacījums, ka par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos nekavējoties ir jāinformē otra puse, tādēļ, lūdzu, pārliecinieties, ka ir izpildīts šis nosacījums un līgumpartneris ir rakstveidā informēts par konstatētajiem līgumsaistību izpildes apgrūtinājumiem.
 
Parasti izziņa par to vai pie dotajiem apstākļiem ir  vai nav konstatējama nepārvaramas varas apstākļu esamība tiek sagatavota 14 dienu laikā, vai īpaši sarežģītos gadījums tiks noteikts papildus termiņš papildus pierādījumu iegūšanai.
 
 
Izziņas cena tiek noteikta ņemot vērā ieguldītās darba stundas, kas nepieciešamas dokumenta sagatavošanai. Vienas stundas likme biedriem ir EUR 120 + PVN, bet uzņēmumiem, kas nav LTRK biedri EUR 150 + PVN. Minimālā maksa ir EUR 120 + PVN.
 
Pieprasījumus par Force Majeure izziņas izsniegšanu jāsūta uz e-pastu Raimonds.Abolins@ltrk.lv vai info@ltrk.lv