Pārlekt uz galveno saturu

Klauzula

Aicinām ietvert LTRK Šķīrējtiesas klauzulu savos līgumos:

Latviešu valodā: 

1.Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma vai kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Šķīrējtiesā Rīgā, saskaņā ar tās reglamentu.

2. Šķīrējtiesnešu skaits būs _____ (viens vai trīs).

3. Šķīrējtiesas izskatīšanas valoda būs ______. 

vai: 

Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma vai kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Šķīrējtiesā Rīgā, saskaņā ar tās reglamentu. 

Angļu valodā: 

1. Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this contract, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be settled in the Latvian Chamber of Commerce and Industry Court of Arbitration in Riga in accordance with its Rules of Arbitration.

2. The number of arbitrators shall be______ (one or three).

3. The language of the arbitration shall be______. 

or: 

Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this contract, or the breach, termination or invalidity thereof shall be settled in the Latvian Chamber of Commerce and Industry Court of Arbitration in Riga in accordance with its Rules of Arbitration. 

Krievu valodā: 

1. Любой спор, разногласие или претензия, возникающие или касающиеся настоящего контракта либо его нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде Торгово-промышленной палаты Латвии в городе Риге в соответствии с регламентом Третейского суда.

2. Число арбитров будет ______(один или три).

3. Языком арбитражного разбирательства будет______. 

или: 

Любой спор, разногласие или претензия, возникающие или касающиеся настоящего контракта либо его нарушение, прекращение или недействительность, подлежат разрешению в Третейском суде Торгово-промышленной палаты Латвии в городе Риге, согласно регламента данного Третейского суда.